برجهای هفتگانه پونک
مساحت

14650 مترمربع

زیربنا

92600 مترمربع

سال

1397

مکان

قزوین

کارفرما

شهرداری قزوین