نمازخانه باشگاه دیپلماتیک
مساحت

2000 مترمربع

زیربنا

390 مترمربع

سال

1379

مکان

تهران

کارفرما

وزارت امور خارجه