ورزشگاه مسعود
زیربنا

3200 مترمربع

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 14 تهران