پارکهای هشتگانه منطقه 15 تهران
مساحت

60 هکتار

سال

1382

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 15 تهران

پارکهای گلگشت، شیرازی، نبرد، ولیعصر، شاهد، فدائیان اسلام و …