پارک سه دختران
مساحت

5 هکتار

سال

1381

مکان

شهر ری

کارفرما

شهرداری منطقه 20 تهران