پارک چهار باغ حیدر
مساحت

5/3 هکتار

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 14 تهران