کارخانه رینگ خودرو پارس
مساحت

2.1 هکتار

زیربنا

9000 مترمربع

سال

1372

مکان

قزوین

کارفرما

بخش خصوصی