کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان
مساحت

5000 مترمربع

زیربنا

6600 مترمربع

سال

1395

مکان

همدان

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی همدان