7 قطعه بوستان در شهر جدید پردیس
مساحت

6/8 هکتار

سال

1393

مکان

شهر جدید پردیس

کارفرما

شرکت عمران شهر جدید پردیس