خدمات نظارت

  • برجهای هفتگانه پونک
  • باغ گلها
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • موزه هنرهای معاصر زاهدان
  • مجتمع فرهنگی-هنری عسلویه
  • نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مجتمع مسکونی تابناک