طرحهای شهری

 • طرح ساماندهی بافت بازار مرکزی رشت
 • طرح بهسازی آرامگاه خواهر امام و محدوده اطراف آن
 • طرح تفصیلی شهر مهاباد
 • مطالعات طرح جامع گردشگری جزیره مینو
 • طرح منظر محله جنوب شهرک ولیعصر
 • مطالعات ساختاری و کالبدی فضایی تهران
 • طرح توسعه گردشگری کیاشهر
 • طرح تفصیلی جزیره خارگ
 • طرح توسعه گردشگری بانه
 • طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی آستانه شیراز
 • طرح ساماندهی و بهسازی بلوار سروآباد
 • طرح راهبردی محله آستانه شیراز