فرهنگی، آموزشی و درمانی

 • مجموعه فرهنگی، ورزشی، پذیرایی انقلاب
 • درمانگاه های تخصصی شهرهای مرودشت، آزادگان و چالوس
 • مجموعه فرهنگی-ورزشی شهربانو (بانوان) و مجموعه ورزشی قاسم آباد (آقایان)
 • مجموعه ورزشی و سرای محله قنات کوثر
 • مجموعه فرهنگی-ورزشی و سرای محله خاک سفید
 • نمازخانه باشگاه دیپلماتیک
 • مجموعه فرهنگی خانه مشق استاد معین
 • دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خانه فرهنگ مشهد
 • ساختمان آزمایشگاههای شیمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
 • مجموعه سینما تئاتر رازی