مجموعه های اداری، تجاری و خدماتی

  • ساختمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
  • ساختمان تجاری – اداری ظفر
  • طراحی فاز یک و دو پروژه نمایشگاه BMW نیاوران
  • توسعه سالنهای صنعتی و اداری شرکت تکوین
  • دفتر هواپیمایی وزارت امورخارجه
  • دفتر نمایندگی شرکت OCE هلند در ایران