طرح و مدیریت اجرا

 • باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
 • تالار آبگینه وزارت امور خارجه
 • نمازخانه باشگاه دیپلماتیک
 • مجموعه سینما تئاتر رازی
 • خانه هنرمندان ایران
 • ساختمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 • مرکز تهرانشناسی
 • مجموعه های مسکونی 4 الی 5 طبقه
 • مجموعه مسکونی آصف (عمارت زعفرانیه)
 • مجتمع مسکونی باغ آنا
 • ساختمان تجاری – اداری ظفر
 • طراحی فاز یک و دو پروژه نمایشگاه BMW نیاوران