طرح و مدیریت اجرا

  • توسعه سالنهای صنعتی و اداری شرکت تکوین
  • دفتر هواپیمایی وزارت امورخارجه
  • دفتر نمایندگی شرکت OCE هلند در ایران